Wyszukaj

Rozmiar:

Marka:

Kategoria:

Szukane słowo:

Twój rozmiar

Obwód pod biustem (zmierz ciasno na wydechu)  cm
Obwód w biuście (zmierz luźno w miękkim staniku lub bez)  cm

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego noszebiustonosze.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.noszebiustonosze.pl

Sprzedającym jest firma BraVo Renata Bielesz z siedzibą w Biłgoraju ul. Kościuszki 30 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Biłgoraj pod numerem  00184/2009, NIP: 9221464263 Regon: 060534232 .

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu 792 760 777

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@noszebiustonosze.pl

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.noszebiustonosze.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

pod adresem www.noszebiustonosze.pl

2. Sklep internetowy noszebiustonosze.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

- przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Firefox, lub Opera, lub Chrome.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne

prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych noszebiustonosze.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.noszebiustonosze.pl

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. 

6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania

w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody Klient ma prawo do wglądu

w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej, Inpostem (paczkomaty) lub przez firmę kurierską. Istnieje też możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Są one wyspecyfikowane w zakładce „Koszty wysyłki” . Koszty te zostaną wskazane także podczas składania zamówienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu koszt dostawy towaru do Klienta jest zwracany przez sklep. Koszt przesyłki zwrotnej do sklepu ponosi Kupujący.

5. Termin wysyłki - do 48 godzin od wpłynięcia zapłaty za zamówienie na konto Sklepu.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub (na prośbę Klienta) imienny dowód zakupu (rachunek). Prowadzimy ewidencję sprzedaży. Nie jesteśmy podatnikiem VAT i nie wystawiamy faktur VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, kartą kredytową lub przelewem

na konto bankowe sklepu:

mBank 77 1140 2004 0000 3102 6449 9207

§ 6 Odstąpienie od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w noszebiustonosze.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, czyli BraVo Renata Bielesz, ul. Kościuszki 30, 23-400 Biłgoraj, lub mail: sklep@noszebiustonosze.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zwrotu) dołączanego do zakupów, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, dodatkowo Usługodawca odpowiada za niego wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady.

2. Reklamacje należy składać na adres Sklepu.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, które każdorazowo dołączane jest do zakupionego towaru. Zgłoszenie reklamacyjne na formularzu sklepu nie jest obowiązkowe, Klient może napisać odręczną reklamację towaru.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi towar, bądź wymieni go na nowy lub zwróci Państwu jego równowartość wraz kosztami wysyłki.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest firma BraVo Renata Bielesz.

2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

wiadomości e-mail do Sklepu na adres sklep@noszebiustonosze.pl

b. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym

czasie w ramach udostępnionych opcji.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Data opublikowania regulaminu: 17.12.2014 r.

Aktualizacja Regulaminu: 11.01.2016: